Mediterranean pizza

(tomato sauce, mozzarella, seafood, tomatoes, black olives, garlic sauce)

10,0015,90
Salmon pizza

(tomato sauce, mozzarella, onion, salmon, fresh basil, mascarpone cheese, cherry tomato)

9,9015,90
Tuna pizza

(tomato sauce, mozzarella, red onions, tuna, black olives, quail egg)

9,9014,90